قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  آبشار فوم گسترليست اعضاء
شركت آبشار فوم (عضو تعاوني سوپر ماركت محارم) سالهاست در امر تحقيق و توسعه صنعت فوم در ايران مي باشد كه حاصل آن دو اختراع جديد بلوكهاي سبك سقفي از جنس پلي استايرن مي باشد ه تحت شماره 26822 و 27970 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است . (اختراع شماره 26822 طبق گواهي پشت برگه اختراع به اينجانب محمدرضا خاتمي واگذار گرديد.)
گواهي ثبت اختراع (ABF1.JPG , 115KB)
گواهي ثبت اختراع بلوك (ABF2.JPG , 102KB)