قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  تكسامليست اعضاء
ارايه كننده كليه خدمات زمين و مسكن، فروش متري ساختمان و انجام عمليات انبوه سازي مسكن