قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  موزائيك زنوزليست اعضاء
توليد كننده انواع موزاييك تحت فشار داراي نشان كيفيت استاندارد.
اندازه موزائيكهازنوز 30*30 و تغييرات در حد صفر ميباشد .
مواد اوليه بكار رفته در آنها از بهترين نمونه سنگهاي طبيعي موجود در معادن ايران انتخاب ميگرددو در ساخت موزائيكهاي زنوز از رنگها و مواد شيميايي كه باعث كم شدن قدرت آنها ميگردد ، استفاده نمي شود.
در ساخت محصولات زنوز، كليه ضوابط استاندارد ملي ايران از نظر ترك مويي ،ترك دانه ، شبكهموئي ، پريدگي و شوره زدن ، رعايت شده و آزمايشات موجود در بعضي از موارد نمايانگر برتري توليدات اين كارخانه نسبت به استانداردهاي تعيين شده ميباشد.
موزائيكهاي زنوز تحت فشاري معادل 270 تن پرس ميشوند و در نتيجه مقدار متوسط فشار قابل تحمل آنها پس از ساخت بطور متوسط حدود 280 تن بر هر موزائيك 30*30 ميباشد.
از سه سانتيمتر قطر موزائيك حدود نيمي از آن لايه اول و نيم دوم ،ملات زيرين موزائيك است . بنابراين در اثر فرسايش مداوم موزائيكهاي زنوز تغيير اساسي در سطح آن بوجود نمي آيد.
تاييديه از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (ZNZ1.JPG , 155KB)