قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  يزد بسپارليست اعضاء
توليد كننده انواع لوله و اتصالات آب آشاميدني، تاسيسات حرارتي و برودتي و لوله هاي فاضلابي از جنس پلي پروپيلن و داراي گواهي نامه كنترل كيفيت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
تاييديه از موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران (YZB1.JPG , 84.6KB)
گواهينامه فني اذ مركز تحقيقات ساختمان و مسكن (YZB1.JPG , 79.3KB)