قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  تكنيك آلومينليست اعضاء
كارخانه تكنيك آلومين (حبي) در سال 1347 با مجوز رسمي از وزارت صنايع و معادن (اقتصاد آن زمان) جهت تامين نياز صنايع آلومينيوم كشور تاسيس گرديد. همواره با درك نياز طراحان و مهندسين مشاور و كارشناسان معماري و در راستاي بهبود كيفيت توليد و نوآوري و همگام شدن با تكنولوژي و پيشرفت روز صنعت آلومينيوم حركت نموده و صنايع جنبي مورد نياز اين صنعت را طراحي و به توليد رسانده است.
تكنيك آلومين مفتخر است كه محصولات و خدمات مورد نياز مشتريان خود را مطابق با مشخصات كامل محصول و استانداردهاي مربوطه روز ارايه و جلب رضايت مشتري و ارتقاء كيفيت توليدات را سرلوحه اهداف خود قرار دهد.
براي نيل به اين اهداف تكنيك آلومين در جهت آموزش و ارتقاء مهارت كاركنان از هيچ كوششي فروگذار ننموده و همچنين به منظور ايجاد اطمينان از خواسته هاي مشتريان كنترل كيفي مناسب بر روي كليه فعاليتهاي موثر بر كيفيت را ميسر نموده است. كيفيت برتر- قيمت مناسب- تحويل به موقع و بهبود مستمر اهداف اصلي و اساس نظام مديريتي تكنيك آلومين مي باشد.
هر يك از مديران وظيفه دارند خط مشي تكنيك آلومين را به آگاهي كليه پرسنل خود برسانند و در جهت اجراي آن مسئوليتهاي تصريح شده در نظامنامه كيفيت را به نحو موثر و شايسته ايفا نمايند.
اين واحد تمام سعي و تلاش خود را به كار خواهد بست تا با ايجاد محيط كاري مناسب و استفاده از كاركنان آزموده و ماشين آلات و تجهيزات مناسب دسترسي به اهداف فوق ميسر گردد.