قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  فار آبليست اعضاء
توليد كننده انواع شير آلات صنعتي
شير فلكه كشويي، شير فلكه سوپاپي ، شير يك طرفه دريچه‌اي ،‌انواع صافي توري‌گالوانيزه و توري‌استيل
كليه شير آلات مورد تاييد شركت مهندسي و بازرگاني ساتكاب وابسته به وزارت نيرو ( شير آلات صنعتي سابق) داراي برچسب كنترل توسط بازرسين مقيم اين شركت در كارخانه و داراي دو سال گارانتي ميباشد.