قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  شيرآلات صنعتي سامليست اعضاء
توليد كننده انواع شير آلات صنعتي
شير فلكه كشويي، شير فلكه سوپاپي ، شير يك طرفه دريچه‌اي‌و سوپاپي ،‌انواع صافي توري‌گالوانيزه و توري‌استيل فشار شكن ،خلاشكن ، آب نما، تله بخار،‌ شير هوا، سوپاپ اطمينان ، انوواع فلنج و لرزه گير
كليه شير آلات مورد تاييد شركت مهندسي و بازرگاني ساتكاب وابسته به وزارت نيرو ( شير آلات صنعتي سابق) داراي برچسب كنترل توسط بازرسين مقيم اين شركت در كارخانه و داراي دو سال گارانتي ميباشد.