قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  سپيد گچ ساوهليست اعضاء
شركت سپيد گچ ساوه (سهامي خص) در سال 1361 تاسيس و با اخذ موافقت تصولي از اداره كل صنايع استان مركزي اقدام به احداث كارخانه در منطقه غرق آباد ساوه در كيلومتر 40 جاده ساوه به همدان نمود. در سال 1365 كارخانه سپيد گچ با استفاده ازسيستم گردگير سيلكون آغار بكار نمود. در سال 1366 بمنظور افزايش توان گردگيري شركت اقدام به ساخت سالن گردگير كه طرح آن توسط سازمان حفاظت محيط زيست داده شده بود نمود.پس از اجراي طرح افزايش ظرفيت در سال 1375 شركت متعاقبا اقدام به ساخت و نصب مولتي سيلكون بمنظور افزايش توان گردگيري نمود. پس از نصب مولتي سيلكون متعاقبا در سال 1377 با اختصاص سرمايه هنگفت ديگري يك دستگاه اسكرابر (آب افشان) به مجموعه سيستم هاي گردگيري اضافه گرديد. در طي اين سالها همواره تحت فشار بسيار زياد سازمان حفاظت محيط زيست شركت بمنظور جلوگيري از آلودگي محيط تمام راهكارها و پيشنهادات مسئولين سازمان و متخصصين را بكار برده و مرتب از مسئولين وزارت صنايع و سازمان حفاظت محيط زيست استمداد مي نمود كه مساعدت فرمايند تا نسبت به خريد خلرجي يك دستگاه الكتروفيلتر اقدام گردد. در سال 1378 همزمان با صرف هزينه هنگفتي تغييرات اساسي و بنيادي ديگري روي مجموعه مولتي سيلكون انجام گرديد كه كارآيي اين سيستم را افزايش دهد. در اواخر سال 1378 شركت تصميم گرفت براي طراحي و نصب يك دستگاه الكتروفيلتر توسط متخصصين داخلي اقدام نمايد. بدين منظور با عقد قرارداد با شركت اخشان قدم اول براي رفع مشكل گردگيري برداشته شد. عمليات ساخت و راه اندازي الكتروفيلتر موجود از سال 1379 آغاز و در فروردين 1380 با موفقيت راه اندازي و بهره برداري از آن آغاز شد. هزينه اجراي كامل اين طرح بالغ بر شش ميليارد ريال گرديده كه با همت و دورانديشي و تلاش مديريت سپيد گچ ساوه تامين و در اختيار مجري طرح قرار گرفت.
لوح تقديراز سازمان صنايع و معادن استان مركزي (SGS01 , )
تقدير نامه ازسازمان حفاظت محيط زيست (SGS02 , )