قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  صنايع فلزي هاماليست اعضاء
صنايع فلزي هاما توليد كننده انواع توري حصاري- پرسي- گابيون- سيم خاردار و مفتولهاي صنعتي و ساخنتماني و گالوانيزه مي باشد و تحت پوشش جهاد كشاورزي استان با چندين هدف مهم تاسيس شد. تامين نياز جامعه و منطقه- اشتغالزايي و مبارزه با بي كاري و در راستاي سياستهاي جمهوري اسلامي و ايجاد قيمت مناسب براي مصرف كنندگان- سد سازان- آبخيزداران- كشاورزان- باغداران و پروژه هاي ملي- جنگلداري- نظامي- راه سازي- عمراني و... از جمله اهداف آن مي باشد.