قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  صنايع چوب طالقانيليست اعضاء
طرح و اجراي پروژه هاي معماري داخلي و دكوراسيون شامل مسكوني، اداري و تجاري
طرح و اجراي آشپزخانه هاي مدرن و كلاسيك (در طرحهاي اختصاصي)
طرح و اجراي مبلمان (كلاسيك، مدرن، روستيك)
ساخت درب و پنجره هاي چوبي و سقف كاذب با طرحهاي گوناگون
هنر گره چيني در زمينه درب، پارتيشن و تلفيق اين هنر در مبلمان