قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  سازه هاي فضايي ايمنليست اعضاء
شركت سازه هاي فضايي ايمن با هدف گسترش ساخت و سازهاي منطبق بر اصول فني و مطابق با استانداردهاي روز بين المللي در سال 1374 تاسيس گرديد و در همين راستا و پس از تحقيق و بررسي بر روي انواع سازه هاي ساختماني و همچنين نيازهاي كشور، سيستم سازه هاي فضايي را كه شاخه صنعتي- ساختماني مي باشد انتخاب نمود و از بين انواع مختلف اين نوع خاص از سازه بواسطه مزيتهاي فراوان آن، سيستم گويسان مرو (Mero System) را انتخاب نمود و پس از گردآوري اطلاعات جامع نسبت به كاربردهاي اين سيستم و همچنين مطالعات فني و آزمايشات متعدد بر روي اجزا اين نوع از سازه اقدام به تاسيس كارخانه توليدي اين سيستم در زميني به مساحت 000/10 متر مربع و با فضاي توليد انبار در حدود 1600 متر مربع نموده است و جهت رسميت دادن به فعاليت خود و پس از طي مراحل مختلف بررسي امكانات شركت و ظرفيت سنجي كارخانه توليدي و همچنين قابليتهاي گروهاي فني و اجرايي كه توسط سازمانهاي زيربط انجام گرديد، از سوي وزارت صنايع و معادن مجوز توليد سازه هاي فضايي را با ظرفيت توليد ساليانه 5000 تن (حدود 000/120 متر مربع سازه هاي فضايي) بعنوان محصول اصلي با شماره شناسايي كالاي 28111121 و شماره پروانه بهره برداري 4217-105 دريافت نمود و بحمدا... در طول اين سالهاي محدود پروژه هاي متعددي را به انجام رسانيده است و با شركت در همايشها و نمايشگاههاي مختلف سعي نموده است تا ضمن معرفي اين سيستم جامعه متخصصين ساخت و ساز در كشور را با قابليتها و مزاياي اين چنين سازه ها آشنا سازد و اميدوار است تا با همكاري متخصصين فن ساختمان كه در بخشهاي مختلف در مسير آباداني اين كشور در حال فعاليت مي باشند استفاده از اين نوع سازه ها گسترش يابد.