قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  صنايع الكتريكي البرزليست اعضاء
اولين توليد كننده كليد و پريز استاندارد در ايران با توليد كليد مينياتوري، قوطي هاي باراني، چراغ هاي سقفي، تونلي و جعبه تقسيم مينياتوري، تحت ليسانس شركت لگراند فرانسه