قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  ر-سين-دالليست اعضاء
شركت RCD پس از چندين سال فعاليت تحقيقاتي به منظور اصلاح خاك و دست يابي به مواد غني ساز خاك ، به تكنولوژئي دست يافته است كه بدون هيچگونه افزودن شيميايي و تنها با روشهاي كاملاً طبيعي و بيولوژيكي اين امر را ممكن سازد .
حاصل اين دست آورد نوعي از كود غني شده است كه از تركيب چند نوع كود بيولوژيكي و بيوهوموس بدست آمده و قادر است بهبود چشمگيري را در رشد و شادابي گياهان ايفا نمايد .
تاثير اين كود در بهينه سازي درختان ، گلها و فضاي سبز مرهون فعاليت بيولوژيكي موجودات كوچك و ريزي است كه با فرآيند ژنتيكي قادر به اصلاح و غني سازي خاك گرديده اند ، كه در پيوست خلاصه مقاله اي تحت عنوان كرم بهشت تقديم مي گردد .
با عنايت به اين امر كه اين شركت نماينده تام الاختيار شركت مامونت و ادلن از كشور ارمنستان مي باشد و اين شركتها در زمينه تحقيقات و بهبود و بهينه سازي خاك و گياه فعاليت مي نمايد . كود حاصله با بهره برداري از تاثيرات انواع كودهاي بيولوژيكي و بيوهوموس كه از سراسر جهان جمع آوري گرديده است بدست آمده و در نتيجه تحولي شايان توجه و چشمگير را براي مصرف كنندگان در بر خواهد داشت .

توليد كننده انواع ژاكتينگ (روكش هاي عايق آلومينيومي)
مجري كانالهاي اسپيرال و سيستمهاي تهويه هوا