قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  سيم و كابل پيشرو رفسنجانليست اعضاء
شركت سيم و كابل پيشرو يكي از كاملترين و مجهزترين توليد كنندگان انواع سيم كابل در ايران مي باشد كه فعاليت خود را از اسل 1370 در شهر انار در زميني به مساحت 000/35 متر مربع آغاز نمود.
زيربناي سالن توليد و ساختمان اداري و انبارهاي آن بالغ بر 6800 متر مربع مي باشد. ظرفيت كلي كارخانه ساليانه 000/12 تن سيم و كابلهاي فشار ضعيف و كابلهاي مخابراتي مي باشد.
اين شركت داراي مهر استاندارد ايران (ISIRI) بوده و در بخش كنترل كيفيت، داراي آزمايشگاه مجهز مي باشد، و با آزمايشهاي كنترل كيفي بر روي مواد اوليه تا توليد نهايي از مرغوبيت توليدات اطمينان حاصل مي شود.
توليدات اين شركت عبارتند از انواع سيم و كابلهاي فشار ضعيف از جمله انواع كابلهاي تك رشته و چند رشته، انواع كابلهاي كنترل، انواع سيمهاي ساختماني و كابلهاي مخصوص انواع هاديها از نوع سوخت هوايي و غيره. كابلهاي فوق با عايق و روكش P. V. C و مطابق با استانداردهاي ملي و بين المللي I. E. C, B. S, V. D. F, ISIRI توليد مي گردند.