قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  رامتينليست اعضاء
توليد كننده رنگ نماي خارج و داخل ساختمان، داراي انعطاف پذيري، مقاومت در برابر اشعه، آفتاب و تغييرات شديد آب و هوايي، مقاوم در برابر رطوبت، تنوع رنگ و قابليت اجرا بر سطوحي از قبيل انواع فلزات، شيشه، سطوح سيماني و... (پرماكوت- پرماتكس)
تاييديه از فرودگاه كرمان (RMT01 , )
نتيجه آزمايش دانشگاه صنعتي شريف (RMT02 , )
تاييديه گروه شيمي دانشگاه علوم (RMT03 , )
نتيجه آزمايش شركت پلي اكريل (RMT04 , )
نتيجه آزمايش شركت ملي فولاد ايران (RMT05 , )