قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  بسپار گستر پويا (لوله پويا)ليست اعضاء
توليد كننده انواع لوله و اتصالات پلي پروپيلن در رنگ هاي سبز، سفيد و آبي
تاييديه وزارت بهداشت (PYP2.JPG , )
گواهينامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (PYP1.JPG , 103KB)
تاييديه وزارت علوم پژوهشكده اصفهان (PYP3.JPG , )