قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  سبك سازان سبزليست اعضاء
توليد كننده پوكه معدني از معدن غروه در استان كردستان
توليد بلوكهاي سبك ساخته شده از پوكه معدني