قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  پوكه معدني ملار (سهامي خاص)ليست اعضاء
بهره برداري از معدن پوكه ملار اولين بار به موجب اجازه بهره برداري به شماره 33918 مورخ 17/6/1348 شمسي برابر با 1969 ميلادي به نام شركت پوكه معدني ملار (سهامي خاص) آغاز شد.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بهره برداري از معدن پس از مدتي توقف، به موجب پروانه شماره 25853 مورخ 6/8/1366 به مدت 12 سال به شركت منطقه اي معادن مازندران واگذار گرديد كه كليه عمليات بهره برداري توسط شركت پوكه معدني ملار يه عنوان پيمانكار انجام مي گرفت.
در سال 1371 در راستاي سياستهاي جديد وزارت معادن و فلزات در ارتباط با واگذاري معادن به بخش خصوصي، مقرر گرديد كه معدن از طريق ترك تشريفات مزايده به مدت 3 سال تا سال 1374 و سپس به مدت 5 سال تا سال 1379 و براي دوره بعد به موجب پروانه بهره برداري شماره 60544 به مدت 10 سال تا تاريخ 5/2/1389 به شركت پوكه معدني ملار واگذار گرديده است.
تاييديه از سازمان انرژي اتمي ايران (PMM01 , )
تاييديه از سازمان زمين شناسي كشور (PMM02 , )