قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  نيك بسپارليست اعضاء
كاربرد و توسعه روز افزون مواد پلي پروپيلن در سطح دنيا زمينه جايگزيني اين ماده را به جاي PVC و پلي اتيلن در لوله و اتصالات فاضلابي فراهم آورده است . لوله و اتصالات پوش فيت نيك بسپار با مدرنترين تكنولوژي و مرغوبترين مواد اوليه پلي پروپيلن مخصوص ، از كشورهاي اروپايي تهيه و براي اولين بار به بازار ايران عرضه مي شود .
در لوله و اتصالات نيك بسپار به دليل نوع ساختار و استحكام فوق العاده ، شكستگي لوله هاي پوليكا و مشكلات ناشي از جوش لب به لب لوله هاي پلي اتيلن مانند : شكستگي جوش و گرفتگي لوله به دليل وجود لبه هاي اضافي در مسير جريان به طور كامل برطرف شده است .

مزاياي لوله و اتصالات نيك بسپار
1- وزن بسيار سبك بر اساس معيارهاي ساختماني جديد مطابق با استاندارد DIN19560 «ميانگين وزني لوله و اتصالات پوش فيت نيك بسپار 17 برابر سبك تر از لوله و اتصالات چدني است.»
2- مقاوم به مواد شيميايي ، نمكهاي غير عالي ، محلولهاي بازي و اسيدهاي معدني در غلظت هاي معمولي (مثلاً در پسابهاي آزمايشگاهي)
3- مقاومت فيزيكي بسيار بالا ، عدم شكستگي در برابر ضربه و نشست ساختمان .
4- ناهمواري سطحي داخلي لوله و اتصالات تقريباً صفر بوده و در نتيجه حداقل مقاومت را در برابر جريان فاضلاب ايجاد مي كند .
5- عدم اشتغال پذيري مطابق با DIN4102-B1 (بر اساس سفارش)
6- سرعت نصب لوله هاي نيك بسپار چندين برابر بيشتر از لوله هاي چدني و . . . است .