قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  كاشي مريم ميبدليست اعضاء
در فروردين 1377 پروژه ساخت شركت كاشي مريم ميبد در زميني به مساحت بيش از 250 هزار مترمربع و پس از طي مراحل قانوني و ساخت و ساز زيربنايي در اوايل فروردين 1381 متخصصان بسيار مجرب داخلي به همراه تكنسينهاي كمپاني سي تي ايتاليا شروع به مونتاژ دستگاههايي كردند كه همگي ساخت شركت سي تي ايتاليا مي باشد و در زماني كمتر از هفت ماه در مهر ماه 1381 اولين نمونه توليدات آن به ثمر نشست. مهمترين هدف ما افزايش كيفيت كاشي مونوپرزا به منظور رقابت با كارخانه هاي خارجيست و همچنين اميدواريم با صادر نمودن بخش قابل توجهي از محصولات كارخانه به بازارهاي جهاني باعث افزايش درآمد انرژي و كاهش وابستگي به صادرات نفت باشيم.