قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  قفل و يراق آلات رجبيليست اعضاء
كارخانجات توليدي و صنعتي قفل و يراق آلات رجبي
توليد كننده انواع قفل سويچي و كليدي و كمدي و سيلندر هاي مختلف
قفل و يراق آلات رجبي به منظور تامين نيازهاي داخلي كشور در سال 1340 در خيابان شوش غربي اولين كارخانه خود را به منظور توليد انواع قفل و لولا و دستگيره و يراق آلات افتتاح نمود و در سال 1379 با تاسيس كارخانه ديگر در كمال شهر كرج امكانات خود را جهت صادرات به كشورهاي ديگر افزايش داد و در حال حاضر تعداد كارگران دو كارخانه بالغ بر 300نفر ميباشند.