قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  عمران شيميليست اعضاء
شركت صنعتي عمران شيمي فعاليت هاي خود را از سال 1378 آغاز كرده در زمينه هاي مختلف ساختماني قادر به ارايه مشاوره فني، پيشنهاد روش هاي اجرايي، توليد مواد اوليه شيميايي و معرفي شركتها و موسسات تخصصي در بخش ساختمان مي باشد در اين راستا تاكنون در چندين پروژه ساختماني بزرگ ايران در شرايط آب و هوايي متفاوت، رنگها و محصولات اين شركت به شكل مستقيم و غيرمستقيم مورد بررسي، تاييد و استفاده انبوه قرار گرفته است.