قابل استفاده توسط كاربران مجاز
طبقه بندي مصالحاعضاي بازارشرايط عضو يتتامين اعتبار

  آريا كاوان قشم (لوله آك)ليست اعضاء
شركت آريا كاوان (لوله آك) از سال 1374 فعاليت خود را آغاز و در سال 1375 با ايجاد كارخانه در منطقه آزاد قشم اقدامات گسترده خود را براي توليد لوله و اتصالات پلي پروپيلن بهداشتي در داخل و خارج كشور دنبال نمود.
Certificate of Approval (AKP1.JPG , 77.3KB)
پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري (AKP2.JPG , 100KB)